bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Tryb działania

Dyrektor Szkoły:

Do zadań Dyrektora Szkoły należy kierowanie działalnością placówki oraz jej reprezentacja na zewnątrz. W dziale "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna:

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów pod warunkiem obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Rodziców:

Rada Rodziców ma prawo występować do Dyrektora Szkoły oraz innych jej organów z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach związanych z działalnością Szkoły. Do zadań Rady należy podejmowanie decyzji w formie uchwał.Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 812