bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek szkoły

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Konina nie posiadającą osobowości prawnej.
Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne miasta Konina na prawach powiatu.


Struktura aktywów na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:


Aktywa trwałe: 896.406,67

I. Rzeczowe aktywa trwałe: 896.406,67
1. Środki trwałe: 896.406,67
1.1. Budynki, lokale: 892.716,67
1.2. Urządzenia techniczne i maszyny 3.690,00


Aktywa obrotowe: 20.059,67


I. Należności krótkoterminowe: 17.490,85
II. Środki pieniężne: 2.568,82
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 2.568,82

Suma aktywów: 916.466,34Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 727