bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej. Cele i zadania określone są w Statucie Szkoły. Dokument można pobrać w dziale Osobowość prawna.

Do zadań Dyrektora Szkoły należy kontrola i ewidencja spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Niespełnianie owego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do najwiażniejszych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych należy:

  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • indywidualny program lub tok nauki,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów.


Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów określa Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn zm.), pobierz.

Sprawy dotyczące oceniania i promowania nie są prowadzone w drodze postępowania administracyjnego, nie stosuje się również w ich wypadku Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawę programową określa est w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803), pobierz.Opublikował: Tomasz Adamczak
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Tomasz Adamczak
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 082